දැක්ම

"ප්‍රශස්ථ මුල්‍ය කළමනාකරණයක්, සංවර්ධිත පළාතක්."

මෙහෙවර

"සංවර්ධිත පළාතක් බිහිකිරීම සඳහා පළාතේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, මුල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ උපදේශනය, පළාතේ ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම සහ ප්‍රසිද්ධ කිරීම, මුල්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරු සැපයීම හා සියළු පාර්ශවයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් යුක්තව ගිණුම් ක්‍රම සංවර්ධනය කිරීම."

dap

ඩබ්.එම්.ජී.විජේසිංහ
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුදල්)

avatar empty

ජගත් විජේසිංහ
අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්)

db

ඒ.විමලරත්න
අධ්‍යක්ෂ (අයවැය)

df

එන්.රත්නායක
අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)

නවතම බාගත කිරීම්

වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශණ

2020 (ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා)

අවිච්ජේද වූ මූලධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමNEW

උපදෙස්

ආකෘතිය

භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ:

2020 | 2019 | 2018

භාණ්ඩාගාර මුද්‍රිතයන් :

2020 ජූනි මස දක්වාNEW

 

වත්කම් කළමනාකරණය :

මුල්‍ය නොවන වත්කම් ආකෘතිපත්