ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • පළාත් ආදායම් අයවැය ප‍්‍රතිපත්ති සහ ගිණුම් ප‍්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා සංවර්ධනය.
  • පළාත් අරමුදල, අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදල සහ වෙනත් අරමුදල් පවත්වාගෙන යාම හා සංවර්ධනය.
  • මධ්‍යගත මූල්‍ය පාලනය, මූල්‍ය උපදෙස් ලබාදීම සහ මූල්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරු ලබාදීම.
  • පළාත් ආදායම් රැස්කිරීමේ කටයුතු නියාමනය සහ සංවර්ධනය.
  • පළාතේ ක‍්‍රමවත් ගිණුම් ක‍්‍රමයක් පවත්වා ගැනීම සහ පළාතේ ගිණුම් ප‍්‍රසිද්ධ කිරීම.
  • ගිණුම් ක‍්‍රම සංවර්ධනය.
  • ප‍්‍රසම්පාදන කටයුතු නියාමනය සහ සංවර්ධනය.
  • ආයතනික ධාරිතා සංවර්ධනය.