පුහුණු වැඩසටහන්

රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා දැනුම හා කුසලතාවන් වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් මෙම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පහත සඳහන් විෂයයන් පිළිබඳව පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වනු ලබයි.

  1. රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් සැකසීමේ මෘදුකාංගය (GPS)
  2. රාජ්‍ය අංශයේ ගිණුම් කටයතු පවත්වාගෙන යාමේ මෘදුකාංගය (CIGAS)
  3. වත්කම් කළමණාකරන මෘදුකාංගය (AMS)