අප අමතන්න

පළාත් භාණ්ඩාගාරය
නව පළාත් සභා පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල
3 වෙනි මහල B
අනුරාධපුර
ශ්‍රී ලංකාව

 

දුරකථන: +94 25 2222446
ෆැක්ස්: +94 25 2221752 / +94 252222026
විද්යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


අනෙකුත් ඇමතුම් තොරතුරු


නම


තනතුර


විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය

දුරකතන අංක

කාර්යාලය

ජංගම

1

ඩබ්.එම්.ජී.විජේසිංහ

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුදල්)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+94 252222026

+94 718007005

2

 -

අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්)

 

+94 252221752

-

3

ඒ. විමලරත්න

අධ්‍යක්ෂ (අයවැය)

-

+94 252235401

+94 718167240

4

එන්.රත්නායක

අධ්‍යක්ෂ (ආදායම්)

 

+94 252056425

+94 712022948

5 ජේ.එස්.වලාකුළුආරච්චි තො.හා සං.තා. නිළධාරී This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +94 252234400 +94 772299722