වත්කම් කළමනාකරණ මෘදුකාංගය සම්බන්ධ ලිපි

වත්කම් හා පිරිවැය කළමණාකරනය සඳහා රජයේ සියළුම මුල්‍ය නොවන වත්කම් ලේඛණ ගත කිරීම (ලිපිය - 2020.02.05) - බාගත කරන්න

වත්කම් හා පිරිවැය කළමණාකරනය සඳහා රජයේ සියළුම මුල්‍ය නොවන වත්කම් ලේඛණ ගත කිරීම (ආකෘතිපත් - 2020.02.05) - බාගත කරන්න

 

වත්කම් හා පිරිවැය කළමණාකරනය සඳහා රජයේ සියළුම මුල්‍ය නොවන වත්කම් ලේඛණ ගත කිරීම (ලිපිය - 2020.02.10) - බාගත කරන්න

වත්කම් හා පිරිවැය කළමණාකරනය සඳහා රජයේ සියළුම මුල්‍ය නොවන වත්කම් ලේඛණ ගත කිරීම (ආකෘතිපත් - 2020.0210) - බාගත කරන්න