අයවැය (වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය)

වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය - 2020 ( ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා ) බාගන්න
   
වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය - 2019 බාගන්න
   
වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය - 2018 බාගන්න
තිබස් අකුරු : බාගන්න
   
වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය - 2017 බාගන්න
තිබස් අකුරු : බාගන්න
   
වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය - 2016  බාගන්න
තිබස් අකුරු : බාගන්න
   
අයවැය කථාව - 2016 බාගන්න
තිබස් අකුරු : බාගන්න