සිගාස් සහ පීසීසම්

 

CIGAS (Computerized Intergrated Government Accounting System)

  • 2020 වසර සඳහා අක්මුදල් ගිණුම : 317/20

 

  • 2019 සඳහා බාවිතා කල CIGAS මෘදුකාංගය YEAR END PROCESS කිරීමෙන් බාවිත කරන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 025 2222446 අංකය මගින් විමසන්න.

 

අයවැය ගොනුව

 

 

PCSUM මෘදුකාංගය

  • PCSUM20R මෙතනින් බාගත කරන්න (2020 වසර සඳහා)NEW