භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ

 අවශ්‍ය වර්ෂය තෝරන්න.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

 

2020  
   
චක්‍රලේඛ
අංකය
නිකුත් කල
දිනය
විස්තරය
බාගත
කිරීම
 new1 »» 2020/07 2020.04.30 වියදම් සඳහා බලාධිකාරය පැවරීම සහ රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය - 2020.01.01 සිට 2020.08.31 දක්වා වු කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වූ අතුරු සම්මත ගිණුම බාගත කරන්න
  »» 2020/06 2020.03.18 ආදායම් හා වියදම් ඇස්තමේන්තු - 2021 බාගත කරන්න
        NC2020/06_2020.03.18  - ආකෘතිපත් බාගත කරන්න
        NC2020/06_2020.03.18 - අවශ්‍යතා තක්සේරු කිරීම බාගත කරන්න
  »» 2020/05 2020.03.04 උතුරු මැද පළාත් සභාවේ මුල්‍ය රීති අංක 261.2.5 සංශෝධනය කිරීම බාගත කරන්න
  »» 2020/04 2020.02.18 පළාත් සභාවේ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වල වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම බාගත කරන්න
  »» 2020/03 2020.01.17 අග්‍රිම නිදහස් කිරීම හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම - 2019 බාගත කරන්න
  »» 2020/02 2020.01.02 2020 වර්ෂය තුලදී වැටුප් සහ වැටුප් අත්තිකාරම් ගෙවීම බාගත කරන්න
  »» 2020/01 2020.01.01 වියදම් සඳහා බලාධිකාරය පැවරීම  - 2020 බාගත කරන්න

«Back to Top

 

2019  
   
චක්‍රලේඛ
අංකය
නිකුත් කල
දිනය
විස්තරය
බාගත
කිරීම
new1 »» 2019/19(i) 2020.02.27 ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හා වියදම් ගිණුම් ගත කිරීම - 2020 බාගත කරන්න
  »» 2019/18(i) 2020.02.19 මුල්‍ය ප්‍රකාශණ - 2019 බාගත කරන්න
  »» 2019/21 2019.12.31 අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2019 බාගත කරන්න
        අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2019 - ආකෘතිපත්‍ර (Excel) බාගත කරන්න
  »» 2019/20 2019.12.31 පළාත් සභාවේ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වල වාර්ෂික ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම - 2020 බාගත කරන්න
  »» 2019/19 2019.12.31 ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හා වියදම් ගිණුම් ගත කිරීම - 2020 බාගත කරන්න
  »» 2019/18 2019.12.31 මුල්‍ය ප්‍රකාශණ - 2019 බාගත කරන්න
        මුල්‍ය ප්‍රකාශණ - 2019 - ආකෘතිපත්‍ර (Excel) බාගත කරන්න
  »» 2019/17 2019.12.17 රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය සහ මුල්‍ය විනය පවත්වාගෙන යාම බාගත කරන්න
  »» 2019/16 2019.11.30 රජයේ ආයතන සඳහා රක්ෂණ ආවරණ ලබාගැනීම බාගත කරන්න
  »» 2019/15 2019.11.22 2019 මුදල් වර්ෂය සඳහා වු ගිණුම් පියවීම බාගත කරන්න
  »» 2019/14 2019.11.19 2019 වර්ෂයේ භාණ්ඩ සහ වත්කම් සමීක්ෂණය බාගත කරන්න
  »» 2019/13 2019.10.30 රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් "බී" ගිණුම යටතේ අය විය යුතු ණය ශේෂයන් බාගත කරන්න
  »» 2016/13(ii) 2019.10.02 ප්‍රාදේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වෙතින් දේශීය අරමුදල් යටතේ රු. මිලියන 50 දක්වා වන වැඩ ප්‍රසම්පාදනය කර ගැනීම බාගත කරන්න
  »» 2019/12 2019.10.02  2019 වර්ෂයේ ඉතිරි කාලසීමාව තුළ රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය කර ගැනීම බාගත කරන්න
  »» 2019/11 2019.07.04  රාජ්‍ය වියදම් දැරීමේ විචක්ෂණශීලීභාවය වර්ධනය කිරීම - 2019 බාගත කරන්න
  »» 2019/10 2019.05.02  වියදම් සඳහා බලාධිකාරය පැවරීම සහ රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය - 2019 බාගත කරන්න
  »» 2019/09 2019.03.14 ආදායම් හා වියදම් ඇස්තමේන්තු - 2020 බාගත කරන්න
        NC2019-09_2019.03.14  -ආකෘතිපත් බාගත කරන්න
        NC2019-09_2019.03.14 - අවශ්‍යතා තක්සේරු කිරීම බාගත කරන්න
  »» 2019/08 2019.03.06 අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2018 බාගත කරන්න
        ආකෘතිපත්‍ර (Excel) බාගත කරන්න
    2019/07 2019.03.08 පළාත් මූල්‍ය රීති සංග්‍රහයේ් රීති අංක 97.2, 97.5 සහ 97.6 සඳහා සංශෝධන ඇතුලත් කිරීම බාගත කරන්න
    2019/06 2019.02.07 ගිණුම් අාරම්භ කිරීම හා වියදම් ගිණුම්ගත කිරීම - 2019 බාගත කරන්න
  »» 2019/05 2019.01.23 අග්‍රිම නිදහස් කිරීම හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම - 2019 බාගත කරන්න
  »» 2019/04 2019.01.17 ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හා වියදම් ගිණුම් ගත කිරීම - 2019 බාගත කරන්න
  »» 2019/03 2019.01.10 වාහන අළුත්වැඩියා කිරීමට පෙර හා පසු පරික්ෂා කිරීම් සඳහා වන ගෙවීම් බාගත කරන්න
  »» 2019/02 2019.01.07 2019 වර්ෂය තුලදී වැටුප් සහ වැටුප් අත්තිකාරම් ගෙවීම බාගත කරන්න
  »» 2019/01 2019.01.01 වියදම් සඳහා බලාධිකාරය පැවරීම  - 2019 බාගත කරන්න

«Back to Top

 

2018  
   
චක්‍රලේඛ
අංකය
නිකුත් කල
දිනය
විස්තරය
බාගත
කිරීම
new1 »» 2018/20 2018.12.31 මුල්‍ය ප්‍රකාශණ - 2018 බාගත කරන්න
        ආකෘතිපත්‍ර (Excel) බාගත කරන්න
new1 »» 2018/19 2018.12.31 පළාත් සභාවේ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වල වාර්ෂික ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම - 2018 බාගත කරන්න
  »» 2018/18 2018.11.29 2018 මුදල් වර්ෂය සඳහා වූ ගිණුම් පියවීම බාගත කරන්න
  »» 2018/17 2018.11.12 2018 වර්ෂයේ භාණ්ඩ සහ වත්කම් සමීක්ෂණය බාගත කරන්න
  »» 2018/16 2018.04.19  Amendment to the Chapter-VIII on North Central Province Financial Regulations Download
  »» 2018/15 2018.04.19  Allowences for Director Board of Authorities in North Central Province Download
  »» 2018/14 2018.04.19  Communication facilities for officers of Authorities in North Central Province Download
  »» 2018/13 2018.04.19  Transport facilities for officers of Authorities in North Central Province Download
  »» 2018/12 2018.03.14 Monitoring of Pre-Procurement Activities through Procurement Time Schedule Download
  »» 2018/11 2018.03.26 Payment of Research Allowance as per the Management Service Circular No.02/2014 Download
  »» 2018/10 2018.03.13 Resolving problems of ownership of registered vehicles in North Central Provincial Council Download
  »» 2018/09 2018.02.28 අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2017 Download
  »» 2018/08 2018.02.14 Revenue and Expenditure Estimate - 2019 Download
  »» 2018/07 2018.02.01 Revenue Accounts - 2017 Download
    2018/06(i) 2018.03.13 Appropriation Accounts - 2017 Download
  »» 2018/06 2018.01.24 Appropriation Accounts - 2017 Download
  »» 2018/05 2018.01. අග්‍රිම නිදහස් කිරීම හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම - 2018 Download
  »» 2018/04 2018.01.23 Amendment to the North Central Provincial Financial Regulations Download
  »» 2018/03 2018.01.09 ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හා වියදම් ගිණුම් ගත කිරීම - 2018 Download
  »» 2018/02 2018.01.09 2018 වර්ෂය තුලදී වැටුප් සහ වැටුප් අත්තිකාරම් ගෙවීම Download
  »» 2018/01 2018.01.02 වියදම් සඳහා බලාධිකාරය පැවරීම - 2018 Download

«Back to Top

 

2017  
   
Circular No.
Issued Date
Topic
Downloads
  »» 2017/13 2018.01.26 Presentation of Annual Accounts of Statutory Bodies (NCP) for year 2017 Download
  »» 2017/10 2017.12.04 Closing Accounts - 2017 Download
  »» 2017/09 2017.11.01 The Board of Survey - 2017 Download
  »» 2017/01(i) 2017.10.25 Granting Authority for Expenditure - 2017 Download
  »» 2017/08(i) 2017.03.16 Revenue and Expenditure Estimate - 2018 (Amended) Download
        Formats (Amended) (Excel) Download
        Annex I -Ammended by FC (PDF) Download
    2017.08 2017.02.23 Revenue and Expenditure Estimate - 2018 Download
  »» 2017/06 2017.02.07 අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2016 Download
        Formats Download
  »» 2017/05 2017.01.18 Appropriation Accounts - 2016 Download
        Formats Download
  »» 2017/04 2017.01.08 අග්‍රිම නිදහස් කිරීම හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම - 2017 Download
  »» 2017/03 2017.01.06 ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හා වියදම් ගිණුම් ගත කිරීම - 2017 Download
  »» 2017/02 2017.01.06 2017 වර්ෂය තුලදී වැටුප් සහ වැටුප් අත්තිකාරම් ගෙවීම Download
  »» 2017/01 2017.01.02 වියදම් සඳහා බලාධිකාරය පැවරීම - 2017 Download
        වියදම් සඳහා බලාධිකාරය පැවරීම - 2017 - Formats Download

«Back to Top

 

2016  
   
Circular No.
Issued Date
Topic
Downloads
  »» 2016/16 2016.12.22 Revenue Accounts - 2015 Download
  »» 2016/15 2016.11.30 Closing Accounts - 2016 Download
  »» 2016/14 2016.11.26 The Board of Survey - 2016 Download
  »» 2016/01(i) 2016.10.04 Granting Authority for Expenditure - 2016 Download
  »» 2016/12 2016.06.06 Payments for emergency services in Provincial Council Download
  »» 2016/11 2016.04.08 Budget - 2017 Download
  »» 2016/10 2016.03.16 Introduction & Implementation of Assets Management Software Download
  »» 2016/09 2016.02.29 අග්‍රිම නිදහස් කිරීම හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම - 2016 Download
  »» 2016/08 2016.02.22 Presentation of Annual Accounts of Statutory Bodies (NCP) for year 2015 Download
  »» 2016/07 2016.01.29 Implementation of Budget Proposal - 2016 Download
  »» 2016/05 2016.01.20 Payment of Salaries and Salary Advances for the Year 2016 Download
  »» 2016/04 2016.01.31 අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2015 Download
        Formats Download
        Attachments Download
  »» 2016/03 2016.01.31 Appropriation Accounts - 2015 (Sinhala) Download
        Formats Download
  »» 2016/02(i) 2016.01.14 ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හා වියදම් ගිණුම් ගත කිරීම - 2016 Download
  »» 2016/02 2016.01.07 ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හා වියදම් ගිණුම් ගත කිරීම - 2016 Download
  »» 2016/01 2016.01.01 වියදම් සඳහා බලාධිකාරය පැවරීම - 2016 Download

«Back to Top

 

2015  
   
Circular No.
Issued Date
Topic
Downloads
  »» 2015/15 2015.12.11 Revenue Accounts - 2015 Download
  »» 2015/14 2015.12.09 Closing Accounts - 2015 Download

 
»» 2015/13 2015.12.02 The Board of Survey - 2015 Download
  »» 2015/06(ii) 2015.08.04 Amendments to the Financial Rules relating to Procurement Process of North Central Provincial Council of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka - Amendment No. 05 Download
  » 2015/11 2015.02.10 Commitment Management Download
  »» 2015/09 2015.02.10 Presentation of Annual Accounts of Statutory Bodies (NCP) for year 2014 Download
  »» 2015/08 2015.02.10 අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2014 Download
        Formats Download
        Attachments Download
  »» 2015/07 2015.01.30 Revenue Accounts - 2014 Download
  »» 2015/06 2015.01.26 Amendments to the Financial Rules relating to Procurement Process of North Central Provincial Council of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka Download

 
»» 2015/05 2015.01.16 ගිණුම් ආරම්භ කිරීම හා වියදම් ගිණුම් ගත කිරීම - 2015 Download
  »» 2015/04 2015.01.16 Appropriation Accounts - 2014 (Sinhala) Download
  »» 2015/04 2015.01.16 Appropriation Accounts - 2014 (Tamil)  Download
      2015/04 Editable Formats (Sinhala)   Download
      2015/04 Editable Formats (Tamil)   Download
  »» 2015/03 2015.01.12 Requesting Imprest and Reporting Capital Expenditure - 2015 Download
  »» 2015/02 2015.01.05 2015 වර්ෂය තුලදී වැටුප් සහ වැටුප් අත්තිකාරම් ගෙවීම Download
  »» 2015/01 2015.01.01 වියදම් සඳහා බලාධිකාරය පැවරීම - 2015 Download

«Back to Top

 

2014  
   
Circular No.
Issued Date
Topic
Downloads
  »» 2014/14 2014.12.15 Management of Assets in Provincial Council Download
  »» 2014/13 2014.12.08 The Board of Survey - 2014 Download
  »» 2014/12 2014.11.27 Closing Accounts 2014 Download
  »»  2014/11  2014.10.25 Write-Off Unrecoverable Advances of Public Servants' Advance Account and other Recoverable Amounts Download
  »» 2014/09 2014.06.05 Combine Plan and  Annual Action Plan for Provncial Ministries, Departments and Statutary Bodies Download
   »» 2014/07 2014.02.05 Presentation of Annual Accounts of Statutory Bodies (NCP) for year 2013 Download
   »» 2014/06 2014.02.05 අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2013 Download
  »» 2014/05 2014.02.05 Revenue Accounts - 2013 Download
      2014/05 Editable Formats (Sinhala)   Download
  »» 2014/04 2014.02.05 Appropriation Accounts - 2013 Download
      2014/04 Editable Formats (Sinhala)   Download
  »» 2014/03 2014.01.27 Imprest Request, Accounting & Reporting - 2014 Download
  »» 2014/02     Download
  »» 2014/01     Download

«Back to Top

 

 2013  
   
Circular No.
Issued Date
Topic
Downloads
  »» 2013/09 2013.08.29 Increasing Maximum Contract Amount of Community Based Societies Download
  »» 2013/08 2013.08.31 Enhancement on Implimentation of Procurement Procedure Download
  »» 2013/07 2013.02.24 අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2012 Download
  »» 2013/06 2013.02.24 Presentation of Annual Accounts of Statutory Bodies (NCP) for year 2012 Download
  »» 2013/05 2013.02.24 Revenue Accounts - 2012 Download
  »» 2013/04 2013.01.31 Appropriation Accounts - 2012 Download
      2013/04 Editable Formats (Sinhala) Download
  »» 2013/03 2013.01.22 Imprest Request, Accounting & Reporting - 2013 Download
  »» 2013/02 2013.01.07 Granting Expenditure Authority - 2013 Download
  »» 2013/01 2013.01.02 Salary & Salary Advance Payments - 2013 Download

«Back to Top

 2012  
   
Circular No.
Issued Date
Topic
Downloads
  »» 2012/09 2012. Closing Accounts - 2012 Download
  »» 2012/08 2012.   Download
  »» 2012/07 2012.02.15 අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2011 Download
  »» 2012/05 2012.01.24 Revenue Accounts - 2011 Download
      2012/05 Formats (Editable) Download
  »» 2012/04 2012.01.24 Appropriation Accounts - 2011 Download
      2012/04 Editable Formats (Sinhala) Download
  »» 2012/03 2012.01.25 Imprest Request, Accounting & Reporting. Download

«Back to Top

2011  
   
Circular No.
Issued Date
Topic
Downloads
  »» 2011/12 2011.11.25 Closing Accounts - 2011 Download
  »» 2011/11 2010.11.14 The Board of Survey - 2011 Download
  »» 2011/10 2011.03.14 Budget - 2012 Download
        Budget Guide line - 2012 Download
  »» 2011/09 2011.03.07 Procurement Committee, appointed by the Cabinet Download
  »» 2011/08 2011.03.15 Appointing of Members for Procurement & Technical Evaluation Committee Download
  »» 2011/07 2011.02.07 Presentation of Annual Accounts of Statutory bodies (NCP) for 2010 Download
  »» 2011/06 2011.01.12 Revenue Accounts - 2010 Download
      2011/06 Formats (Editable) Download
  »» 2011/05 2011.01.12 අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2010 Download
  »» 2011/04 2011.01.12 Salary & Salary Advance Payments - 2011 Download
  »» 2011/03 2011.01.12 Imprest Request, Accounting & Reporting. Download
  »» 2011/02 2011.01.06 Appropriation Accounts - 2010 Download
      2011/02 Editable Formats (Sinhala) Download
      2011/02 Editable Formats (Tamil) Download
  »» 2011/01 2011.01.04 Granting Expenditure Authority - 2011 Download

«Back to Top

2010  
   
Circular No.
Issued Date
Topic
Downloads
  »» 2010/12 2010.11.26 Closing Accounts - 2010 Download
  »» 2010/11 2010.11.18 The Board of Survey - 2010 Download
  »» 2010/10 2010.11.18 Procurement Committee, appointed by The Cabinet Download
  »» 2010/09 2010.10.01 North Central Provincial Council Finance Regulation : Amendment - 03 Download
  »» 2010/08-1 2010.05.13 Budget - 2011 - Amendment - 01 Download
  »» 2010/08 2010.03.02 Budget - 2011 Download
  »» 2010/07 2010.02.23 Presentation of annual accounts of Statutory bodies (NCP) - 2009 Download
  »» 2010/06 2010.02.08 අත්තිකාරම් ගිණුම් - 2009 Download
  »» 2010/05 2010.01.19 Appropriation Accounts - 2009 Download
      2010/05 Formats (Editable) Download
  »» 2010/04 2010.01.19 Revenue Accounts - 2009 Download
      2010/04 Formats (Editable) Download
  »» 2010/03 2010.01.19 Imprest Request, Accounting & Reporting. Download
      2010/03 Formats (Editable) Download
  »» 2010/02 2010.01.15   Download
  »» 2010/01 2010.01.01 Granting Expenditure Authority - 2010 Download

«Back to Top

2009        
   
Circular No.
Issued Date
Topic
Downloads
  »» 2009/18 (2009.11.26) Closing Accounts - 2009 Download
  »» 2009/17 (2009.10.24) Survey of Assets - 2009
  »» 2009/16 (2009.10.29) Government Officers Advance Account - Settlement of Inter Provincial Loan Balances
  »» 2009/15 (2009.09.24)  
  »» 2009/14 (2009.09.15) Payment of 2009 September Salary in advance on account of Ramasan festival on 21st September 2009
  »» 2009/13 (2009.08.12)  
  »» 2009/12 (2009.09.03)  
  »» 2009/10 (2009.04.20)  
  »» 2009/09 (2009.03.24)  
  »» 2009/08 (2009.03.02) Budget Estimate - 2010
    • Budget Guideline 2010
  »» 2009/05 (2009.01.19) Payment of Distress Loan & Settlement of Loan Balances amoung Departments.
  »» 2009/04(2) (2009.03.12) Appropriation Accounts & Other Final Accounts-2008-Ammended
    • Appropriation Account Format-Ammended (Editable)
  »» 2009/04(1) (2009.03.03) Appropriation Accounts & Other Final Accounts-2008-Ammended
    • Appropriation Account Format-Ammended (Editable)
  »» 2009/04 (2009.01.16)
Appropriation Accounts & Other Final Accounts-2008.
    • Appropriation Account Format (Editable)
    • Revenue Account Format (Editable)
    • Advance Account Format (Editable)
  »» 2009/03 (2009.01.08)
Salaries & Salary Advances.
  »» 2009/02 (2009.01.06)
Imprest Request, Accounting & Reporting.
  »» 2009/01 (2009.01.06)
Granting Expenditure Authority-2009.

«Back to Top

2008          
   
චක්‍රලේඛ
අංකය
නිකුත් කල
දිනය
විස්තරය
බාගත
කිරීම
  »» NCP/2008/13 (2008.12.20)  2008 මුදල් වර්ෂය සඳහා වූ ගිණුම් පියවීම
  »» NCP/2008/12 (2008.11.04)  2008 වර්ෂයේ භාණ්ඩ සහ වත්කම් සමීක්ෂණය
  »» NCP/2008/11 (2008.09.15)  අමාත්‍යංශ වල විෂය පථය වෙනස් වීම හා ගිණුම් තැබීම
  »» NCP/2008/10 (2008.04.23)  පිරිවැටුම් බදු ආදායම් වැඩිකරගැනීම සඳහා මිලදී ගැනීම පිළිබද විස්තර ලබාගැනිම
  »» NCP/2008/09 (2008.04.21)  රාජයේ සහා රජයට අනුබද්ධ ආයතන විසින් කරනු ලබන බැංකු තැන්පතු රජයේ සුරුකුම් පත්වල ආයෝජනය කිරිම හා අනෙකුත් කෙටිකාලින ආයෝජන
  »» NCP/2008/07 (2008.02.13)  වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම අනෙකුත් අවසාන ගිණුම්-2007
  »» NCP/2008/06 (2008.01.23)  වැටුප් හා වැටුප් අත්තිකාරම් ගෙවීම-2008
  »» NCP/2008/05 (2008.01.16)  රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින් ලැබෙන ආධාර උපයෝගි කරගැනීම පිළිබද උපදෙස්
  »» NCP/2008/04 (2008.01.16)  වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශනයේ සඳහන් ප්‍රතිපාදන මාරු කිරිම
  »» NCP/2008/03 (2008.01.08)  පළාත් සභාව සතු වත්කම් පිළිබද තොරතුරු
    NCP/2008/03 - ආකෘති Download
  »» NCP/2008/02 (2008.01.08)  අක්මුදල් අයදුම් කිරීම, වියදම් ගිණුම් ගත කිරීම හා වාර්තා කිරීම
  »» NCP/2008/01(iii) (2008.02.15)  වියදම් සදහා බලාධිකාරයක් පැවරීම -2008
  »» NCP/2008/01(ii) (2008.02.11)  වියදම් සදහා බලාධිකාරයක් පැවරීම -2008
  »» NCP/2008/01(i) (2008.01.18)  වියදම් සදහා බලාධිකාරයක් පැවරීම -2008
  »» NCP/2008/01 (2008.01.01)  වියදම් සදහා බලාධිකාරයක් පැවරීම -2008

«Back to Top

 

2007          
   
චක්‍රලේඛ
අංකය
නිකුත් කල
දිනය
විස්තරය
බාගත
කිරීම
  »» NCP/2007/12 (2007.11.30)  2007 වර්ෂයේ භාණ්ඩ සමීක්ෂණය
  »» NCP/2007/11 (2007.11.03)  මිල ගැලපුම් සම්බන්ධව කටයුතු කිරිම
  »» NCP/2007/10 (2007.11.26)  2007 මුදල් වර්ෂය සදහා වු ගිණුම් පියවීම
  »» NCP/2007/09 (2007.08.30)  පොදු තැන්පත් ගිණුමේ ශේෂ නිරවුල් කිරිම
  »» NCP/2007/08 (2007.04.09)  අග්‍රහාර දායක මුදල් ප්‍රේෂණය කිරිම
  »» NCP/2007/07 (2007.04.05)  අග්‍රහාර දායක මුදල් ප්‍රේෂණය කිරිම
  »» NCP/2007/06 (2007.04.03)  පළාත් සභාවේ වියදම් කළමනාකරණය - 2007
  »» NCP/2007/05 (2007.03.02)  ආදායම් හා වියදම් ඇස්තමේන්තුව - 2008
  »» NCP/2007/04 (2007.02.05)  වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම් හා අනෙකුත් අවසාන ගිණුම් - 2006
  »» NCP/2007/02 (2007.01.11)  අක්මුදල් අයදුම් කිරිම, වියදම් ගිණුම් ගත කිරීම හා වාර්තා කිරීම

«Back to Top